दोहोरो करको मारमा एग्रोभेट व्यवसायी, कानून सम्मत व्यवसायको १० ठाउँमा कर