सङ्कटमा संसारकै गहिरो अन्धगल्छी, यसरी छ बिग्रदै मौलिक स्वरूप