प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयलाई रु १० करोड बजेट, आगामी आ.व.बाटै काम शुरु हुने