प्रहरीले यसरी पत्ता लगायो भव्य अफिम खेती, लगानी भारतीय, हेरालु नेपाली