विज्ञापन विधेयकको क्लिन फिडको विरोधमा एक दिन विदेशी च्यानल बन्द गरिने