केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नमना विद्यालयको लहर, नमूना विद्यालय कस्तो हुन्छ ?