योगसम्बन्धी तपाईले जान्नेपर्ने महत्वपूर्ण १९ कुरा यस्ता छन्