प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीलाई काठमाडौंमा कोलोनी, भैंसेपाटीमा सवा अर्ब लागतमा १४ भवन बन्दै