सुरक्षामा चुनौती: प्रहरीबिनाको प्रहरी बिट, बिटमै छ मासुपसल