एउटै गाउँमा ४२ टन मह उत्पादन, ५० घार मौरीले वार्षिक तीनलाखसम्म आम्दानी