प्रधानमन्त्रीलाई सांसदको आरोप : विधिको शासन उल्घंन गरी हुकमी शैलीमा शासन गरे