गुठी जग्गामा छाया सेन्टर : लगानीकर्ताका कारण लाचार प्रशासन