साना नानीहरूलाई आँखासम्बन्धि यस्तो जटिल समस्या, सानो हेलचत्र्याइले ठूलो जोखिम निम्तिने