सुधारको बाटोमा क्यान्सर अस्पताल, यस्ता छन सुधार कार्यक्रम