विश्व प्रसिद्ध मल्लकालीन कोटभैरव मन्दिर भूकम्पको चार वर्षपछि बन्दै