किंङ्गस् कलेजको साझेदारीमा ‘डेमोला ग्लोबल’ नेपाल प्रवेश