भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापन समिति खारेज