आर्थिक अवस्था कम्जोर भएका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण