यी हुन् प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बढी पाउने प्रदेश