कर्मचारी र सेवाग्राही एक सिक्काका दुई पाटा बन्न सक्नुपर्छ