गुठी विधेयकको पक्ष र विपक्षमा सांसद : कसले केके भने ?