गुठीको १५ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा, ठडियो १५ तले भवन !