चीनको औद्योगिक उत्पादन घट्यो, मूख्यकारण अमेरिकी नीति